Informatie ALV 10 april a.s.

woensdag, 10 april, 2019

Algemene Ledenvergadering ISPO NL

Datum: Woensdag 10 april 2019

Tijd: 16.10 – 17.00 uur

Locatie: NDC den Hommel, Utrecht

 

AGENDA

1. Opening & mededelingen door de voorzitter

2. Notulen ALV 20 maart 2018 (*) voorzitter, ter goedkeuring

3. Jaarverslag 2018 (*) secretaris, ter goedkeuring

4. Financieel Jaarverslag 2018 en begroting 2019 (*) penningmeester.

5. Verslag Kascommissie 2018 (E.D.J. Bonhof-Jansen, J. Harlaar, H. van der Linden)

6. Benoeming nieuwe Kascommissie

- mevr. E.D.J. Bonhof-Jansen, reglementair aftredend

7. Bestuurswisseling:

Regulier aftredend en niet herkiesbaar: mw. M. Lukassen, mw I. Ruys, mw E. Meijers

voorgedragen: Dr. E Prinsen, Mw. L. Droog

8. Activiteitenagenda 2019

- Cursus arm-hand orthesiologie bij Cerebrale Parese, 29 maart 2019 (vol)

- ISPO-NL jaarcongres: ISPO in beweging, 10 april 2019

- ISPO International World Congres, Kobe Japan 05 oktober 2019

- ISPO-NL / NVOS Orthobanda: orthopedische schoenen. 15 november 2019

- ISPO-NL: basis cursus amputatie en prothesiologie november 2019 – voorjaar 2020

- ISPO-NL Jaarcongres 2020: vrijdag 13 maart 2020

10. Wat verder ter tafel komt, ingebrachte agendapunten

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

(*) op te vragen bij de secretaris via: info@ispo.nl