International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Maart, 2022 

KLACHTENPROCEDURE VOOR ACTIVITEITEN

Deze klachtenprocedure staat vermeld op de website van ISPO Nederland (NL) onder https://www.ispo.nl/klachtenprocedure en behoort bij de leveringsvoorwaarden voor activiteiten. Zie ook https://www.ispo.nl/leveringsvoorwaarden.

 

We doen ons uiterste best om u een kwalitatieve cursus, symposium of evenement (hierna: activiteiten) aan te bieden. Indien u een vraag of bezwaar heeft horen wij dat graag direct van u, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een bevredigende oplossing komen. De leveringsvoorwaarden zijn leidend bij het beantwoorden van een klacht.

Indien een deelnemer een klacht heeft met betrekking tot de cursus (zowel administratief als inhoudelijk) dient de deelnemer deze klacht kenbaar te maken bij ISPO NL onder vermelding van de betreffende activiteit. ISPO NL zal de klacht in behandeling nemen en binnen 5 werkdagen afhandelen. Indien een langere verwerkingstijd nodig is wordt de deelnemer binnen 5 werkdagen hiervan in kennis gesteld en wordt een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. De uiterlijke verwerkingstijd is 4 weken.

Indien u echter vindt dat uw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kunt u deze per e-mail via ofni.[antispam].@ispo.nl  indienen. Een antwoord krijgt u van ons per e-mail.

Adres

U kunt u klachten richten aan: ofni.[antispam].@ispo.nl.

Omschrijving van de klacht

Graag vernemen wij u wat uw klacht is en hoe u de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging

U ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Behandeling van uw klacht

Alle klachten worden door ISPO NL afgehandeld. Een uitzondering hierop vormen klachten over het aantal punten dat is toegekend voor de verschillende kwaliteitsregisters en het bijschrijven van de punten in de verschillende kwaliteitsregisters. Dit zijn zaken waarop ISPO NL geen invloed heeft. De deelnemer zal bij deze klachten dan ook doorverwezen worden naar het desbetreffende kwaliteitsregister.

Beantwoording van uw klacht

Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar bevrediging beantwoord te hebben. Indien er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen met een motivatie en de te verwachten tijdsduur.

Vertrouwelijkheid

Klachten die bij ISPO NL, danwel de onafhankelijke derde, binnenkomen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Registratie

Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft. Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut.

Openbaar

De klachtenprocedure zoals hierboven beschreven is openbaar, staat vermeld op de website.

Behandeling van een beroep op antwoord door een onafhankelijke derde

Indien de klacht naar mening van de deelnemer onvoldoende wordt afgehandeld en er na overleg met ISPO NL niet tot een oplossing gekomen kan worden, is er de mogelijkheid beroep aan te tekenen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van ISPO NL. De onafhankelijke derde zal de klacht van de deelnemer en de reactie van ISPO NL hierop opnieuw beoordelen en een bindend oordeel geven. Eventuele consequenties van de uitspraak worden door ISPO NL binnen 4 weken afgehandeld.

Deze derde partij is:

qs10

t.a.v. klachten ISPO NL

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

 

T: 073 - 624 04 14

E: ofni.[antispam].@qs10.nl

De uitspraak van deze partij is bindend voor ISPO NL.

Nieuws


 
19-03-2025

 

 
23-09-2024
 

ideeen-of-suggesties