International Society for Prosthetics and Orthotics

Multidisciplinair kennisnetwerk voor prothesiologie en orthesiologie

 

Januari, 2021

LEVERINGSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP EN ACTIVITEITEN ISPO NEDERLAND

Gedeponeerde voorwaarden

Deze Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, onder nummer 40187980.

Algemeen

Onderstaande Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op 1) lidmaatschap van ISPO Nederland en ISPO International en 2) alle activiteiten voor deelnemers, gehouden door ISPO Nederland.

Begrippen                                                         

Deelnemer

Onder deelnemer wordt verstaan een deelnemer aan een cursus, symposium, training, jaarcongres. In deze Leveringsvoorwaarden wordt verder gesproken over deelnemer of u.

Activiteit

Onder activiteit wordt ieder evenement georganiseerd door ISPO Nederland in de breedste zin verstaan, waaronder: cursus, symposium, training, (jaar)congres, masterclass, opleiding.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van de contributie en geldt voor een kalenderjaar. De jaarcontributie voor het volgende kalenderjaar wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 Artikel 1: Aanvaarden van de Leveringsvoorwaarden

Deze Leveringsvoorwaarden staan vermeld op de website van ISPO Nederland. Een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden staat ook op de factuur van het lidmaatschap of de activiteit. Bij inschrijving als lid of voor een activiteit, heeft u aangegeven de Leveringsvoorwaarden te kennen en te accepteren.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting

Inschrijving voor lidmaatschap of activiteit geschiedt door middel van een aanmeldingsformulier op de website van ISPO Nederland. Na bevestiging van uw aanmelding en definitieve inschrijving heeft u hiermee de verplichting op u genomen tot volledige betaling. Na inschrijving geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. Mocht u verhinderd zijn, kunt u een vervanger afvaardigen na mailcontact hierover. Dit is kosteloos. Het bewijs van deelname wordt na afloop van de training per mail aan de vervanger gestuurd. 

Artikel 3: Inschrijving door derden

Indien u voor lidmaatschap of activiteit bent ingeschreven door een derde partij geschiedt de dienstverlening onder toepassing van onze Leveringsvoorwaarden. Degene die de boeking maakt dient iedere deelnemer die door hem of haar is ingeschreven op de hoogte te stellen van deze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 4: Herroepingsrecht

De inschrijving kan zonder opgave van redenen ontbonden worden:

  • Lidmaatschap: uiterlijk tot en met 31 oktober van het lopende jaar.
  • Activiteit: uiterlijk 1 maand voordat de activiteit start.

Annuleringskosten bedragen 15% van de totaalsom van de inschrijving. Na verstrijken van de uiterlijke termijnen zijn wij genoodzaakt de het volledige bedrag bij u in rekening te brengen.

Artikel 5: Verhindering van een deelnemer door ziekte of overmacht

In principe wordt geen restitutie verleend bij verhindering door ziekte of overmacht. U kunt een vervanger afvaardigen na mailcontact hierover. Dit is kosteloos. Het bewijs van deelname wordt na afloop van de training per mail aan de vervanger gestuurd.  Mocht u geen vervanger kunnen afvaardigen en wel restitutie van het betaalde bedrag van de activiteit willen ontvangen, kunt een coulance verzoek indienen via het contactformulier op de website van ISPO Nederland.  In overleg zal bekeken worden of aan uw verzoek voldaan kan worden.

Artikel 6: Afbreken van de activiteit door overmacht

Indien door overmacht zoals de uitbraak van een pandemie de reeds gestarte activiteit afgebroken moet worden, zal worden getracht de activiteit te verplaatsen naar een ander moment. Indien het voor u niet mogelijk is om op de nieuwe datum deel te nemen, zal het inschrijfgeld terugbetaald worden. Overige kosten van deelnemers zoals opgenomen vrije dagen, reistijd of reiskosten, of andere immateriële schade worden niet vergoed.

Artikel 7: Annulering van activiteiten door ISPO Nederland

Indien het minimum aantal deelnemers voor een activiteit niet gehaald wordt, kan deze door ISPO Nederland geannuleerd worden. Het minimale aantal deelnemers staat bij de activiteit beschreven. De deelnemers zullen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de activiteit op de hoogte worden gesteld van een annulering. Het betaalde inschrijfgeld zal binnen 30 dagen worden geretourneerd.

Artikel 8: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade

ISPO Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade door vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de activiteit.

Artikel 9: Copyright

Het copyright van informatie zoals hand-outs, presentaties en overig materiaal behorende bij de activiteiten, berust bij ISPO Nederland. Overig materiaal behorende bij onderdelen die door gastsprekers worden verzorgd, berust bij de desbetreffende gastspreker. Het is niet toegestaan materiaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van ISPO Nederland of de gastspreker. Het naslagwerk blijft eigendom van ISPO Nederland.

Artikel 10: Geen inhoudelijke aansprakelijkheid

ISPO Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade als gevolg van een training, advies of naslagwerk door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Artikel 11: Privacyverklaring

ISPO Nederland conformeert zich aan de vigerende wet- en regelgeving (AVG).

 

 

Nieuws


 

 

 
19-03-2025
 

ideeen-of-suggesties